تماس با دکتر نجات

Law Offices of Dr. Mitra A. Nejat

2780 Skypark Dr., Ste 325
Torrance, CA 90505

444 W. 10th Street, Ste 100
Santa Ana, CA 92701

Tel: 310-666-1674 
Tel: 310-257-0373 
Fax: 310-544-3411 

Dr. Mitra A.Nejat, ESQ
Attorney At Law
Nejat Law

eb5 verified badge

Tel: +1 310 666 1674
بهترین زمان برای تماس به وقت ایران
بعد از ۱۰ شب


خدمات مهاجرتی دکتر نجات
متخصص در گرین کارت امریکا
EB5 از طریق سرمایه گذاری

Dr. Mitra Nejat
Iranian Immigration Lawyer